ALETHIA 05.JPG

ALETHIA / Pharma

Réalisation d'un film produit pour la marque Alethia

Annonceur - ALETHIA

Conception - Stéphane Balesi

Animation 3D - Stéphane Balesi

ALETHIA
Lire la vidéo
ALETHIA 01
ALETHIA 03
ALETHIA 02
ALETHIA 04
ALETHIA 05
ALETHIA 06
ALETHIA 07
ALETHIA 08
ALETHIA 09